ZAKON ZA ADMINISTRATIVNITE TAKSI

 

^len 1

Za spisite i dejstvata vo upravnite raboti, kako i za drugite predmeti i dejstva kaj organite na dr`avnata uprava i drugite dr`avni organi i organizacii se pla}aat administrativni taksi spored odredbite na ovoj zakon, dokolku so drut propis poinaku ne e uredeno.

^len 2

Kako organi vo smisla na ~len 1 od ovoj zakon se smetaat:

1) organite i organizaciite vo Republika Makedonija i

2) diplomatskite i konzularnnte pretstavni{tva na Republika Makedonija vo stranstvo.

Kako organi vo smisla na ~len 1 od ovoj zakon se smetaat i pretprijatijata, op{testvenite organizacii, zdru`enijata na gra|anite i drugite pravni lica koga vo vr{eweto na javni ovlastuvawa, {to im se dovereni so zakon, re{avaat vo upravnite raboti po barawe na strankite, kako i organite na lokalnata samouprava.

^len Z

Taksite se plakaat po taksenata tarifa, koja s sostaven del na ovoj zakon.

^len 4

Taksa ne mo`e da se naplatuva ako so taksenata tarifa ne e propi}ana, nitu da se naplatuva vo pogolem ili pomal iznos od propi{aniot dokolku so drug zakon i so me|unaroden dogovor ne s opredeleno poinaku.

^len 5

Taksen obvrznik e lice po ~ie barawe postapkata se pokrenuva, odnosno se vr{at dejstva predvideni so taksenata tarifa.

Ako za ista taksa postojat dvajca ili pove}e takseni obvrznici nivnata obvrska e solidarna.

^len 6

Ako so taksenata tarifa ne e poinaku propi{ano, taksenata obvrska nastanuva za:

1) podnesocite - vo"momentot koga se predavaat, a za podnesocite dadeni na zapisnik - koga zapisnikot se sostavuva;

2) re{enijata, dozvolite i drti ispravi - vo momentot na podnesuvaweto na baraweto za nivnoto izdavawe i

3) upravnite dejstva - vo momentot na podnesuvaweto na baraweto za izvr{uvawe na toa dejstvo.

^len 7

Taksata se pla}a vo momentot na nastanuvaweto na taksenata obvrska, ako za oddelni slu~ai ne e poinaku propi{ano.

^len 8

Ako so taksenata tarifa e propi{ano taksata da se pla}a spored vrednosta na predmetot, kako osnovica za odmeruvawe na taksata se zema vrednost ozna~ena vo podnesokot ili vo ispravata.

Organot {to ja vodi postapkata, dokolku oceni deka vrednosta ozna~ena vo podnesokot, odnosno vo ispravata ne odgovara na vistinskata vrednost na predmetot, mo`e po slu`bena dol`nost so re{enie da ja utvrdi osnovicata za odmeruvawe na taksata.

Protiv re{enieto od stav 2 na ovoj ~len mo`e da se izjavi `alba vo rok od osum dena od denot na dostavuvaweto na re{enieto, no `albata ne ja odlaga naplatata na taksata.

^len 9

Koga so taksenata tarifa e propi{ana taksa za vr{ewe samostojna stopanska i profesionalna dejnost, taksata se pla}a na aktot so koj se steknuva pravo za vr{ewe na osnovnata dejnost (akt za osnovawe, odnosno odobrenie za konstituirawe, odobrenie za rabota, dozvola i sli~no).

^len 10

Koga ispravata koja e podlo`ena na taksa po barawe na strankata se izdava vo dva ili pove}e primeroci, za vtoriot i za sekoj natamo{en primerok, se pla}a taksa kako za prepis i za zaverka na prepis.

Taksata od stav 1 na ovoj ~len ne mo`e da bide pogolema od taksata za prviot primerok.

Za primerocite na isprava, koi po barawe na strankata se sostavuvaat za potrebite na samite organi, ne se pla}a taksa.

^len 11

Vo re{enieto ili vo druga isprava, za koi taksata e platena, mora da se ozna~i deka taksata e platena, vo kolkav iznos i po koj tarifen broj.

^len 12

Netaksirani ili nedovolno taksirani podnesoci i drugi spisi ne smeat da bidat primeni neposredno od strankata.

Ako netaksiran ili nedovolno taksiran podnesok ili drug spis pristigne preku po{ta, organot nadle`en za odlu~uvawe po baraweto }e go povika takseniot obvrznik so opomena vo rok od deset dena od denot na priemot na opomenata da ja plati redovnata taksa i taksata za opomena.

Nadle`niot organ za odlu~uvawe po baraweto }e pokrene postapka i po netaksiran ili nedovolno taksiran podnesok. Re{enieto, odnosno drugiot akt ne mo`e da i bide vra~en na strankata ako prethodio, po opomenata, taksata ne e platena.

^len 13

Odredbite od ~len 12 stav 2 na ovoj zakon ne se primenuvaat pa podnesocite i drugite spisi koi, netaksirani ili nedovolno taksirani, }e pristignat preku po{ta od stranstvo, nitu na drugite spisi i dejstva koi podle`at na konzularni taksi. So tie podnesoci i spisi }e se postapi soglasno so ~len 30 na ovoj zakon.

 

^len 14

Spisite i dejstvata vo postapkata {to se vodi po slu`bena dol`nost ne podle`at na plakawe taksi.

^len 15

Od pla}awe taksa se oslobodeni:

1) dr`avnite organi;

2) pretprijatijata i drugite organizacii i zaednici vo vr{eweto na ovlastuvawata od ~len 2 na ovoj zakon;

3) javnite slu`bi od oblasta na naukata, obrazovanieto i vospituvaweto, kulturata, zdravstvoto i socijalnata za{tita;

4) Institucijata za platen promet vo Republika Makedonija za spisite i dejstvata vo postapka kaj dr`avnite organi vo rabotite koi se odnesuvaat za vr{we na rabotite od svojata nadle`nost;

5) Crveniot krst na Makedonija;

6) dobrotvornite protivpo`arni dru{tva, nivnite protivpo`arni edinici i sojuzi vo rabotite od nivnite osnovni funkcii;

7) ku}nite soveti vo rabotite na upravuvaweto so zgradata, a mesnite zaednici vo rabotite na svojot delokrug pggo gi vr{at neposredno;

8) organizaciite osnovani zaradi borba protiv alkoholot, rakot, distrofijata i sidata - za spisite i dejstvata pri vr{eweto na taa dejnost;

9) organizaciite osnovani za za{tita na licata so fizi~ki ili psihi~kn nedostatoci i naru{uvawa - za spisite i dejstvata vo vrska so vr{eweto na tie dejnosti;

10) Sojuzot na gluvite i Sojuzot na slepote i niv-nkte organizacii - vo raboteweto vo vrska so rehabilitacijata na gluvi i slepi;

11) pretprijatija za vrabotuvawe na invalidi, osven rabotite pri vr{eweto na stopanska dejnost;

12) stranskite diplomatski i konzularnite pretstavni{tva vo vr{eweto na diplomatsknte i konzularnite raboti - pod uslov na reciprocitet;

13) voenite invalidi od vojnite, mirnovremenite voeni invalidi i invalidite na trudot, decata koi se u`ivateli na semejna invalidnina i decata u`ivateli na li~na invalidnina do navr{eni 25 godini od `ivo-tot - za spisite i dejstvata vo vrska so {koluvaweto vo site {koli;

14) invalidite koi se oslobodeni od pla}awe na godi{ni nadomestoci za upotreba na motorni vozila - vo postapkata za stru~en pregled na tie vozila zaradi registracija;

15) gra|anite za prijava na konkurs i oglas za zasnovawe na raboten odnos i drugi podnesoci, za aktot za zasnovawe raboten odnos, kako i za spisite i dejstvata vo vrska so ostvaruvaweto i zapggitata na lravata od raboten odnos;

16) rabotnicite koi privremeno se nao|aat nadvor od raboten odnos - vo postapkata za dobivawe na materijalno obezbeduvawe i za drugi prava koi po toj osnov im pripa|aat;

17) u~enicite vo u~ili{tata za zadol`itelno {koluvake za site opisi i dejstva vo vrska so zadol`itelnoto {koluvawe;

18) licata koi go podaruvaat svojot imot na Republikata ili se otka`uvaat od pravoto na sopstvenost na zemji{te vo polza na Republikata ili besplatno i gi otstapuvaat na Republikata, drugite stvarni prava na nedvi`nosti - vo postapkata za dobivawe na ispravi potrebni za prenos na sopstvenost ili drugi stvarni prava, kako i za samata postapka za prenos;

19) gra|anite so slaba imotna sostojba, korisnici na osnovni i drugi prava spored Zakonot za socijalna za{tita i

 

20) iselenicite i gra|anite od makedonsko poteklo, vo postapkata za steknuvawe na dr`avjanstvo.

^len 16

Pod gra|anin so slaba imotna sostojba, vo smisla na ~len 15 to~ka 19) od ovoj zakon se smeta liceto ~ie doma}instvo ostvaruva prihodi poniski od najniskata plata utvrdena so kolektivniot dogovor vo Republikata.

Kako doma}instvo, vo smisla na stav 1 od ovoj ~len, se smeta zaednica na `iveewe, stopanisuvawe i tro{ewe na ostvarennte prihodi.

^len 17

Koga postapkata e pokrenata po barawe na pove}e lica od koi nekoi se oslobodeni od pla}aweto taksa, site taksi vo taa postapka gi pla}a liceto koe ne bilo oslobodeno od pla}awe taksa. Po isklu~ok, ako odmeruvaweto na taksata se vr{i spored vrednosta na predmetot (~len 8) liceto koe ne e osobodeno od pla}awe taksa, taksa pla}a samo na delot od vrednosta koja se odnesuva na nego.

^len 18

Ne se pla}a taksa za slednive opisi i dejstva:

1) predlozi, prijavi i drugi podnesoci od op{t interes;

2) molbi za pomiluvawe, za usloven otpust i re{enija po tie molbi;

3) opisi i dejstva vo postapkata za pribirawe na dokazi za slaba imotna sostojba, zaradi priznavawe na osloboduvawe od pla}awe taksa;

4) opisi i dejstva vo postapkata za vra}awe na nepravilno isplateni dava~ki;

5) opisi i dejstva vo postapkata za ispravka na gre{ka vo re{enijata, drugi ispravi i vo slu`benite evidencii;

6) spisi i dejstva vo postapkata za sostavuvawe i ispravka na izbira~ki spisoci, za kandidirawe za izbor na pratenici i odbornici vo sobranijata;

7) spisi i dejstva vo postapkata za zapi{uvawe vo knigite na dr`avjanite;

8) spisi i dejstva vo postapkata za prijavuvawe i zapi{uvawe vo mati~nite knigi;

9) spisi i dejstva vo postapkata za usvojuvawe i vo postapkata za postavuvawe na staratel;

10) za site vidovi prijavi i prilozite kon niv za oblog so danok na gra|anite, spisite i dejstvata vo postapkata za namaluvawe na katastarskiot prihod poradi elementarni nepogodi, rastitelni bolesti, {teto~ini i drugi vonredni nastani, kako i za spisite i dejstvata za ostvaruvawe na so zakon priznatite dano~ni olesnuvawa;

11) spisi i dejstva vo postapkata za komasacija;

12) spisi i dejstva za ostvaruvawe na pravata od zdravstvenoto, penziskoto i invalidskoto osiguruvawe;

13) spisi i dejstva za dodeluvawe na socijalna pomo{ i za ostvaruvawe na drugi formi na socijalna za{tita (smestuvawe vo socijalni ustanovi i sli~no);

14) spisi i dejstva vo postapkata za ostvaruvawe na pravata na invalidite koi po zakonot im se priznati;

15) spisi i dejstva vo postapkata za izdavano na rabotna kni{ka i utvrduvawe na rabotniot i posebniot odnos na penziskiot sta`:

16) spisi i dejstva za zadr{ka po odluka na nadle`en organ po soglasnost na osigurenikot zaradi isplata na premii i za osiguruvawe na `ivot kaj dru{tvata za osiguruvawe na imoti i lica;

17) spisi i dejstva vo postapka za osnovawe na protivpo`arni dru{tva, nivni edinici i sojuzi;

18) spisi i dejstva vo postapkata za dobivawe i obezbeduvawe krediti;

19) spisi i dejstva za dobivawe dozvola za se~ewe na {umi vo sopstven zabran za potrebite na sopstvenoto doma}instvo, vo vremeto opredeleno za se~ewe na {uma;

20) spisi i dejstva vo vrska so popravka i odr`uvawe na kolektivni stanbeni zgradi;

21) spisi i dejstva vo postapkata za ostvaruvawe na pravata priznatn na nositelot na odlikuvawa, kako i na nositelite na Partizanska spomenica 1941 i licata progonuvani i zatvorani za ideite na samobitnosta na makedonskiot narod i negovata dr`avnost, kako i na ~lenovite na nivnite semejstva koi nemaat mo`nosti za materijalna i socijalna egzistencija;

22) spisi i dejstva vo postapkata za ostvaruvawe na pravoto na dodatok na deca;

23) spisi i dejstva vo vrska so priemot na podaroci i paketi od dobrotvornite organizacii od stranstvo, ako se upateni na ime na dobrotvorni organizacii vo Republika Makedonija;

24) spisi i dejstva vo vrska so osnovaweto na vodni zaednici i drugi vodostopanski organizacii, pribavuvawe na odobrenie za izgradba na objekti i prostorii za odbrana od {tetno dejstvo na vodite i pribavuvawe na katastarski podatoci so cel za oblog i naplata na vodniot pridones;

25) spisi i dejstva vo vrska so reguliraweto na obvrska po osnov na civilnata za{tita, obukata za odbrana i za{tita i drugite obvrski na gra|anite i pretprijatijata i drugite pravni lica {to proizleguvaat od izvr{uvawe na pravata i dol`nostite vo vrska so odbranata na zemjata;

26) spisi i dejstva vo postapkata za izdavawe i prodol`uvawe na va`eweto na li~nite karti na makedonskite dr`avjani i na stranskite dr`avjani postojano naseleni vo Makedonija;

27) prijavuvawe i odjavuvawe na `iveali{te i prestoj na gra|anite;

28) spisi i dejstva vo vrska so priznavaweto na pravoto na povlasteno vozewe na licata na koi tie prava im pripa|aat spored posebnite propisi;

29) spisi i dejstva za dobivawe na originalni diplomi, sveditelstva i druga ispravi za zavr{eno {koluvawe ili za stru~ni kvalifikacii, osven za nivnite duplikati i prepisi;

30) spisi i dejstva vo vrska so za{titata na spomenicite na kulturata;

31) spisi i dejstva vo vrska so osnovaweto na stanbeni zadrugi i za podigawe, dograduvawe, prepravawe, popravki i odr`uvawe na stanbenite zgradi od strana na stanbenite zadrugi;

32) pretstavknte {to gra|anite gi podnesuvaat do dr`avnite organi i do drugite javni slu`bi;

33) spisi i dejstva vo postapkata za umreni lica i

34) spisi i dejstva so koi se regulira odnosot me|u primatelot i davatelot na stipendija, odnosno kredit za {koluvawe, od denot koga odnosnoto lice se zdobilo so svojstvo na stipendist, odnosno od denot koga mu e odobren kredit.

^len 19

Vo ispravite {to se izdavaat bez taksa mora da se nazna~i za koja cel se izdavaat i vrz osnova na koj propis se oslobodeni od taksa.

Ispravite od stav 1 na ovoj ~len mo`at da se upotrebat i za drugi nameni pod uslov na niv da se plati soodvetna taksa.

^len 20

Ako za vr{ewe na uslugite i koristewe na podatocite od oblasta na premerot i katastarot na zemji{teto se propi{ani posebni nadomestoci, ne mo`at da se naplatuvaat administrativni taksi propi{ani so tarifa za administrativnite taksi.

^len 21

Stranskite dr`avjani, pod uslov na reciprocitet, gi imaat istite prava po propisite za taksi kako i makedonskite dr`avjani.

^len 22

Lice koe platilo taksa, no koe ne bilo dol`no da ja plati ili taksata ja platilo vo iznos pogolem od propi{aniot ili za dejstvo, koe organot od koi i da bilo pri~ini ne go izvr{ilo, ima pravo na vra}awe na taksata, odnosno na pove}e platenata taksa.

Postapkata za vra}awe na taksa se pokrenuva po barawe na strankata.

Re{enie za vra}awe na taksata donesuva Ministerstvoto za finaisii.

^len 23

Prisilnata naplata na taksite se vr{i spored propisite za prisilna naplata na danocite od gra|anite, odnosno od pretprijatijata i drugite pravni lica.

^len 24

Pravoto na naplata na taksite zastaruva za dve godini po istekot na godinata vo koja taksata trebalo da se plati, a pravoto na vra}awe na taksata za dve godini od denot koga taksata e platena (~len 22 stav 1).

^len 25

Kontrolata nad primenuvaweto na odredbite na ovoj zakon ja vr{i Ministerstvoto za finansii.

Vnatre{nata kontrola nad primenuvaweto na propisite za administrativnite taksi ja vr{i sekoj organ pri svoeto rabotewe.

^len 26

Kaj organite na upravata taksite se pla}aat vo takseni vrednosnici (administrativni takseni marki).

Taksite se pla}aat vo gotovi pari samo ako takov na~in na pla}awe posebno e propi{an.

Kaj diplomatskite i konzularnite pretstavni{tva na Republika Makedonija vo stranstvo taksite se pla}aat vo gotovi pari.

Se ovlastuva ministerot za finansii da doness pobliski propisi za na~inot na pla}ate taksa i za lepewe i poni{tuvawe na vrednosnici i za visinata na taksite koi se pla}aat vo gotovi pari.

^len 27

Taksnite obvrznici so sedi{te, prestoj ili prestojuvali{te vo Republika Makedonija koga se obra}aat vo makedonskite diplomatski i konzularni pretstavni{tva vo stranstvo, taksata ja pla}aat vo denari na odredena uplatna smetka na prihodite od konzularni taksi kaj site edinici na Institucijata za platen promet.

^len 28

Visinata na taksata za dozvoli i za vizi {to gi izdava Ministerstvoto za vnatre{ni raboti na grani~nite premini se usoglasuva so indeksot na cenite na malo na teritorijata na Republikata za periodot januari-septemvri vo tekovnata godina vo odnos na prethodnata, a vrz osnova na podatocite od Republi~kiot zavod za statistika.

Se ovlastuva Vladata na Republika Makedonija da ja usoglasuva visinata na taksite od stav 1 na ovoj ~len, vrz osnova na podatocite od Republi~kiot zavod za statistika.

^len 29

Taksenite obvrznici koi vo stranstvo baraat diplomatskite i konzularnite pretstavni{tva na Republika Makedonija da izvr{at rabota koja podle`i na pla}awe taksa, ja pla}aat taksata vo valutata na zemjata vo koja se nao|a sedi{teto na diplomatskoto ili konzularnoto pretstavni{tvo na Republika Makedonija, a se utvrduva vo SAD dolari spored kursot koj va`i na denot na podnesuvaweto na baraweto.

Taksenite obvrznici koi od stranstvo baraat organite na upravata na Republika Makedonija da im izvr{at rabota koja podle`i na pla}awe taksa, ja pla}aat taksata vo valutata na zemjata od kade {to se javuvaat, a se utvrduva vo SAD dolari spored kursot koj va`i na denot na podnesuvaweto na baraweto.

^len 30

Ako taksata koja se pla}a kaj diplomatskite i konzularnite pretstavni{tva na Republika Makedonija vo stranstvo ne e platena odnapred, vo smisla na ~len 7 od ovoj zakon, naplatata }e se izvr{i pred vra~uvaweto na re{enieto ili drugata isprava, odnosno pred prvoto soop{tuvawe na takseniot obvrznik za izvr{enoto dejstvo.

^len 31

Vo postapkata kaj diplomatskite i konzularnite pretstavni{tva na Republika Makedonija vo stranstvo se osloboduvaat od pla}awe taksa:

1) dejstvata koi se izvr{eni na barawe na dr`avnite organi na stranskata dr`ava, ako ne e vo pra{awe isklu~itelno ili prete`no interesot na strankata;

2) spisite i dejstvata koi se odnesuvaat na za{tita na pravata na dr`avjanite na Republika Makedonija vo stranstvo i na zastapuvawe na dr`avjanite na Republika Makedonija po povod merkite koi se vo sprotivnost na me|unarodnite dogovori ili na~elata na me|unarodnoto pravo ili me|unarodnite obi~ai;

3) spisite i dejstvata od oblasta na zdravstvenoto, penziskoto i invalidskoto osiguruvawe i drugi spisi i dejstva koi po odredbite od ovoj zakon se oslobodeni od taksa vo Republika Makedonija;

4) diplomatskite i slu`bennte paso{i i vizi;

5) vizite za dr`avjanite na stranskite dr`avi, pod uslov na reciprocitet;

6) dr`avjanite na Republika Makedonija za koi {efot na pretstavni{tvoto na Republika Makedonija vo stranstvo }e utvrdi deka ne mo`at da ja platat taksata bez {teta po nu`noto izdr`uvawe;

7) spisite i dejstvata ~ie osloboduvawe od taksa e predvideno so me|unarodni dogovori i

8) spisite i dejstvata ~ie osloboduvawe od taksa posebno e predvideno vo taksenata tarifa za konzularnite taksi.

Stranskite dr`avjani i organi, ustanovi i organizacii na stranski dr`avjani se osloboduvaat od pla}awe taksi po stav 1 to~ki 1, 3 i 5 na ovoj ~len pod uslov na reciprocitet.

^len 32

Pokraj konzularnite taksi, takseniot obvrznik - baratelot na uslugi dol`en e da gi nadomesti i vistinskite tro{oci predizvikani so svoeto barawe.

Pobliski propisi za toa {to se smeta kako vistinski tro{oci od stav 1 na ovoj ~len, kako i na~inot na utvrduvawe na tie tro{oci donesuva ministerot za odnosi so stranstvo vo dogovor so ministerot za finansii.

^len 33

Re{enie za vra}awe na konzularnite taksi donesuva {efot na diplomatskoto, odnosno konzularnoto prststavni{tvo na Republika Makedonija vo stranstvo i go izvr{uva na tovar na tekovnite prihodi od tie taksi.

^len 34

Kontrola nad primenata na odredbite na ovoj zakon kaj diplomatskite i konzularnite prststavni{tva na Republika Makedonija vo stranstvo, vr{i Ministerstvoto za finansii vo dogovor so Ministerstvoto za odnosi so stranstvo.

^len 35

Se ovlastuva ministerot za odnosi so stranstvo vo dogovor so ministerot za finansii da mo`e da opredeli diplomatskite i konzularnite pretstavni{tva na Republika Makedonija vo stranstvo da gi naplatuvaat konzularnite taksi od dr`avjanite na oddelni zemji vo ist iznos vo koj tie dr`avi i nivnite pretstavni{tva gi naplatuvaat istite taksi od makedonskite dr`avjani, a vo isklu~itelni slu~ai koga e od op{t interes da otstapat od delot na taksenata tarifa koja se odnesuva na konzularnite taksi.

^len 36

So pari~na kazna od pet do petnaeset plati }e se kazni za prekr{ok odgovornoto lice ako vo ispravite {to se izdavaat bez taksa ne nazna~i za koja cel se izdavaat i vrz osnova na koj propis se oslobodeni od taksa (~len 19 stav 1).