Home  

Legal Resources

 

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti arasında Münakit 15 kanunu evvel 1923 tarihli tabiiyet İtilafnamesinin üçüncü ve dördüncü maddelerinin tadiline dair protokol

Kabul tarihi : 9 Haziran 1926

Onay Kanununun tarih ve sayısı : 8 Haziran 1926, sayı 921

Resmi Ceride ile neşir ve ilânı : 3 Temmuz 1926 Sayı:410

DÜSTUR : III. Tertip, Cild 7 Sahife 1527ONAY KANUNU

Madde 1. Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükûmeti arasında münakit 15 Kânunuevvel 1923 tarihli Tabiiyet itilâfnamesinin terki tabiiyete müteallik üçüncü ve dördüncü maddelerinde tarafeynden birinin tabiiyetini ihtiyar için vazedilmiş olan bir sene müddet, tarihi inkızasından itibaren bir sene daha temdid edildiğine dair 8 Haziran 1926 tarihinde Türkiye ve Arnavutluk Hükûmetleri beyninde teati edilen Protokol kabul ve tasdik edilmiştir.

Madde 2. Bu kanunun tatbikına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.


PROTOKOL

Zirde imza edenler Türkiye Cumhuriyeti Hariciye Vekili İzmir Mebusu Dr. Tevfik Rüştü Beyefendi ile Arnavutluk Cumhuriyetinin Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki Sefiri Rauf Fisto Hazretleri.

Hükûmetleri tarafından haiz oldukları selâhiyete binaen; Hükûmeteyn beyninde münakit 15 Kânunuevvel 1923 tarihli Tabiiyet İtilâfnamesinin terki tabiiyete müteallik olan üçüncü ve dördüncü maddelerinde tarafeynden birinin tabiiyetini ihtiyar için vazedilmiş olan bir sene müddetin, inkızasından itibaren bir sene daha temdidine karar verilmiştir.

 

 

ROLTT Project: Institutions | Sponsors | Internal | Contact Info


The Rule of Law Through Technology Initiative
is an Interprofessional Project (IPRO) of

Chicago-Kent College of Law,
Illinois Institute of Technology