Home  

Legal Resources

 

 

   Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti Beyninde münakit Muhadenet Muahedenamesİ

Andlaşmanın imza yeri ve tarihi : Ankara, 15.12.1923 (1939)

Onay Belgesinin tarih ve sayısı : 6 Nisan 1925, Sayı:602

Resmi Ceride ile neşir ve ilânı : 14 Nisan 1341 (1925) Sayı 92

DÜSTUR : III.Tertip, Cild 6, sahife 127

Onay Kanun Metni

Madde 1. Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümetinin haizi salâhiyet Murahhasları arasında 1339 "1923" senesi Kânunuevvelinin on beşinci günü Ankara'da akit ve imza olunan Muhadenet Muahedenamesi Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul ve tasdik olunmuştur.

Madde 2. İşbu kanunun icrasına Heyeti Vekile memurdur.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ARNAVUTLUK HÜKÜMETİ

ARASINDA MÜNAKİT MUHADENET MUAHEDENAMESİ

Bir taraftan,

Türkiye Cümhuriyeti;

Diğer taraftan,

Arnavutluk devleti;

Beş asır müddetle Türkiye ile Arnavutluk arasında cereyon etmiş olan vahdeti siyasiyenin her iki millet hayat ve an'anatında tespit etmiş olduğu alâka ve rabıtayı nazarı itibare aldıkları her iki millet arasındaki muhadeneti samimiyenin idamesi arzuyi mütekabilinde oldukları,

Ve her iki devlet arasında tesisi münasebata fırsat hasıl olduğu anda işbu münasebatın tarafeyn milletlerinin saated ve refahına hadim olacağı kanaatını her tarafta mütekabilen ve kemali hulüs ve samimiyetle perverde ettikleri cihetle bir muhadenet muahedenamesi aktine karar vermişler ve bu bapta murahhasları olarak:

Türkiye Cümhuriyeti:

Türkiye Büyük Millet Meclisi azasından Menteşe mebusu şükrü Kaya Bey,

Arnavutluk Devleti:

Arnavutluk Meclisi Mebusan Reisi ve heyeti murahhasa reisi Eşref Bey fraşari yi,

Arnavutluk Hariciye nezareti Kâtibi umumisi Cafar Bey Villâyi,

Heyeti murahhasa azasından Nezir Bey Leskoviki, tayin etmişlerdir.

Müşarileyhim usulüne muvafık görülen salâhiyetnamelerini irae ettikten sonra ahkâmı atiyeyi kararlaştırmışlardır:


MADDE 1.

Türkiye Cümhuriyet ile Arnavutluk Devleti beyninde ve kezalik iki devletin tebaaları arasında gayri kabili ihlâl sulhu müsalemet ve samimî ve ebedî bir muhadenet cari olacaktır.


MADDE 2.

Tarafeyni âliyeyni akideyn iki devlet arasındaki diplomasi münasebatını hukuku düvel esaslarına tevfikan tesis hususunda ittifak etmişlerdir. Tarafeyn, her birinin diplomasi ve şehbenderi memurlarının diğerinin arazisinde esasatı mezkûre mucibince imtiyazat, ihtiraat ve muafiyattan mütekabiliyet şartile müstefit olmalarını kabul ederler.

MADDE 3.

Tarafeyni âliyeyni akideyn bugünkü tarihli bir ikamet mukavelenamesi, bir tabiiyet itilâfnamesi aktetmek hususunda mutabık kalmışlardır.


MADDE 4.

İşbu muahedename tasdik olunacak ve tasdiknameler sür'ati mümküne ile Ankarada teati olunacaktır.

Mezkûr muahedename, tasdiknamelerin teatisinden on beş gün sonra iktisabı mer'iyet edecektir.

Tesdikan lilmekal tarafeyn murahhasları işbu muahedenameyi imza ve mühürlerile tahtim etmişlerdir.

Bin dokuzyüz yirmiüç senesi kânunu evvelinin onbeşinci günü Ankarada iki nüsha olarak tanzim kılınmıştır.

İmza : şükrü Kaya İmza : Eşref Fraşari İmza: Cafer Villâ

" : Nezir Leskoviki

 

 

ROLTT Project: Institutions | Sponsors | Internal | Contact Info


The Rule of Law Through Technology Initiative
is an Interprofessional Project (IPRO) of

Chicago-Kent College of Law,
Illinois Institute of Technology